Provozní řád

Milí rodiče,

pro Vaši bezpečnost a vytvoření příjemného prostředí prosíme o řádné přečtení a respektování PROVOZNÍHO ŘÁDU, který jste povinni respektovat a dodržovat. V opačném případě může být účastník kurzu provozovatelem bazénu nebo organizátorem kurzu vykázán, a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce!

Praktické všeobecné informace

 • Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny.
 • PŘI PŘÍCHODU POUŽÍT DESINFEKCI NA RUCE
 • V ŠATNĚ SE ZDRŽUJÍ  MAMINKY PODLE POKYNŮ p. recepční
 • Rodič se svlékne v šatně. Plavky si obléká až po důkladném osprchování těla mýdlem.  
 • K přebalení dítěte využijte podložek určených k přebalování, (pozor na pád dítěte).  Podložky jsou vydesinfikovány pro děti, proto na ně nestoupáme.
 • Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC, nočník vypláchnout A VYDESINFIKOVAT
 • V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu.
 • PO KAŽDÉ LEKCI DOCHÁZÍ K DESINFEKCI SPOLEČNÝCH PROSTOR VČETNĚ POMŮCEK PRO DĚTI
 • Chovejte se prosím k veškerému zařízení ohleduplně.

Prosíme nevhazujte pleny ani hygienické potřeby (vložky, tampony, vlhčené ubrousky apod.) do WC. Dochází k ucpání a je nutné technické čistění firmou a následnému uzavření zařízení. Používejte nádoby na odpad. Finanční prostředky takto zbytečně vynaložené můžeme použít na nákup pomůcek či odměn pro děti, děkujeme.

Organizační požadavky

 • Na bazén vstupuje rodič nejdříve 3 minuty před zahájením své lekce a neruší skupinku v bazénu. Do té doby vyčká v šatně, popř. v místnosti určené k odpočinku po plavání. Buďte prosím ohleduplní k účastníkům probíhající lekce ŘIĎTE SE PROSÍM POKYNY PERSONÁLU BAZÉNU
 • Před vstupem do bazénu se rodič i dítě omyjí mýdlem pod sprchou s vlažnou vodou a obléknou si plavky. Dítě musí mít do bazénu vhodné plavečky (vhodnost posoudí instruktorka). JE MOŽNÉ ZAKOUPIT PŘÍMO NA BAZÉNU
 • Rodič má plaveckou čepici (hygienické důvody), pro potápění brýle (záleží na uvážení)
 • Děti od tří let na samostatných kurzech mají plaveckou čepici a potápěčské brýle bez ucpávky nosu - stačí až v průběhu kurzu, kdy vás instruktor upozorní
 • Do bazénu vstupujete až na pokyn instruktorky a řídíte se jejími pokyny.
 • V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky schválené hlavním hygienikem ČR. Hračky jsou vždy důkladně omyté a dezinfikované. Přinášení a používání vlastních hraček v bazénu je zakázáno!
 • Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě. Dítě nespouští z dohledu a dbá pokynů instruktorky.
 • Rodič se s dítětem zapojuje do hry a nesmí lekci jakýmkoliv způsobem narušovat. O případném vyloučení z lekce rozhoduje instruktorka.
 • Za děti, které plavou bez rodičů, přebírá zodpovědnost v průběhu lekce instruktorka. Před začátkem a po ukončení lekce zodpovídají za děti rodiče či jiný doprovod.
 • Po ukončení lekce se rodiče s dětmi po osprchování přesunou do šatny, kde se obléknou.
 • V prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhání a skotačení dětí a to z důvodu bezpečnosti!
 • V prostorách bazénu je zakázaná konzumace jídla a pití. K tomuto účelu je možné využít přilehlých prostor určených k odpočinku.
 • Do prostor šatny, sprch, bazénu a sauny je zakázáno nosit předměty ze skla (šampóny, dětské přesnídávky atd.).
 • Děti i rodiče používají protiskluzovou obuv (bezpečnostní důvody).
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely se souhlasem instruktora i ostatních účastníků kurzu.
 • Při eventuálním úrazu poskytne první pomoc instruktorka.
 • Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.
 • Na bazén mají zakázán vstup osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a v případě infekčních nemoci
 • Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Kvalita vody odpovídá vyhlášce 238/2011 Sb., o  stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny. Provoz bazénu je schválen rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
 • Teplota vody je max. 31 °C.
 • Zasláním přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorky.
 • Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady.

 

 Platnost od 1. 11. 2021