GDPR

GDPR 

Vážení rodiče a klienti,

děkujeme za návštěvu www.crabik.cz

Od  25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování. Jsme povinni informovat vás o právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy.

Provozovatel (správce): Crabík, plavecký klub, Jezerní 648/20,Ostrava- Hrabová, 720 00,  tel.: 605050009

Kontakt: crabik@crabik.cz, mobil: 605 050 009

Vaše osobní data jsou ukládána v databázi s  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Prohlášení

·     Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

·     Plníme dle článku 13, GDPR, informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

·     Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·        Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do rezervačního systému, přihlášek na kurzy, jednorázové a pobytové akce, zaslání objednaného zboží)

·        Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

·        Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu pokud svůj souhlas neodvoláte.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě souhlasu do doby  odvolání.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlašovacím odkazem na konci každého mailu.

·        Fotografie a video záznamy z námi pořádaných akcí
Na některých našich akcích - kurzech, seminářích, táborech, jednodenních akcích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a FB. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků.
Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce.

·        Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Údaje o zdravotním stavu dětí  zúčastňujících se sportovních táborů a kurzů nikde nezveřejňujeme a ponecháváme si je pouze po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup lektoři a spolupracovníci Plaveckého klubu Crabík, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Ke zpracování dat máme partnery u konkrétních  operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami a jsou v souladu s GDPR

·        V oblasti účetnictví

·         v oblasti zajištění úrazového pojištění popř. pojištění storna pobytu  u   pojišťovny  Kooperativa

·         Facebook

 

Je možné, že v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele, kteří zajistí usnadnění a zkvalitnění zpracování dat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: crabik@crabik.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my  doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození vašich zájmů.

Právo na přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést.

Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s nabídkou služeb, inspirací či články vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odhlašovacím odkazem na konci každého mailu.

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby vám jejich neaktuální verze nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci osobních údajů na základě vašeho podnětu. Přístup k  osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

 

V případě dotazů k GDPR nás kontaktujte

Email: crabik@crabik.cz

nebo doporučenou poštou na adresu :Michaela Gwozdzová, Jezerní 648/20, Ostrava-Hrabová, 720 00